Aardappels

Het aardappelareaal bedraagt ongeveer 20ha.

Aardappels Poten

De aardappels worden met een eigen combinatie gepoot. De keuze voor een bepaald ras is vooral afhankelijk van de bodem. Dit is door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) gecertificeerd pootgoed, afkomstig van een pootgoedteler. Tijdens het poten worden direct ook de spuitpaden aangelegd, zodat de gewasverzorgende werkzaamheden later gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd. De spuitpaden worden met behulp van GPS zo efficiënt mogelijk ingedeeld.

Bemesting/Gewasbescherming

Al onze gewassen worden voorzien van een een basis van dierlijke mest, met als aanvulling dat er vloeibare kunstmest wordt gespoten na het poten als het gewas nog niet boven de grond is gegroeid. Bijkomend voordeel is dat door het gebruik van vloeibare kunstmest het aanwezige onkruid wordt aangepakt. Het wordt sneller opgenomen door de aardappel. Later in het groeistadium wordt naar behoefte met kunstmestkorrels gestrooid. De aardappels worden na de laatste kunstmestgift net voor het sluiten van het gewas aangeaard.

» Lees meer

Dat houdt in dat de aardappelruggen opnieuw worden gevormd. De laatste kunstmest druk je op de juiste plek en het laatste onkruid komt onder de  grond te liggen. Het zorgt er ook voor dat het rooien schoner en beter verloopt. De gewasbescherming wordt met de nodige licenties en keuringen uitgevoerd, met onze Agrifac HighTechAirPlus gewasbeschermingsmachine. Hiermee realiseren wij 50% meer capaciteit  en spuiten wij minder driftgevoelig.  Wij kunnen de druppelgrootte volledig traploos instellen, van zeer fijn tot grof. Dit leidt in alle gevallen tot een betere bedekking van de bladoppervlakte. Het aantal spuitbare uren neemt toe doordat de windgevoeligheid van het spuitwerk sterk afneemt. Er moet ongeveer om de 2 weken gespoten worden om de bescherming optimaal te houden.  Alleen wanneer er een hoge schimmeldruk is, of als er bijzondere weersomstandigheden zijn wordt er vaker gespoten.

» Lees minder

Beregening

Afhankelijk van het weer kan er tijdens het groeiseizoen ook beregend worden. De intensiteit hiervan heeft betrekking op het ras, de toestand van de bodem en in welk stadium de plant zich bevindt.

Oogst

De aardappeloogst wordt met eigen mechanisatie uitgevoerd. Dit wordt gedaan met een Dewulf RDS 2-rijige wagenrooier, dit betekend zonder bunker waardoor je met een zo licht mogelijke combinatie het land op gaat. Om toch te kunnen beginnen in een perceel en niet de aardappels met kiepers kapot te rijden, kan deze rooier de aardappels tussen de aardappel rug rooien om later weer op te rooien. De kiepers brengen dan de aardappels naar een locatie (meestal de kopakker in ons geval) van het perceel.

Afnemer

De aardappels  worden vanaf het perceel opgehaald door middel van een kraan- en overlaadmachine in de vrachtwagens.  Mochten de aardappels een lange tijd blijven liggen, dan worden ze met stro afgedekt en er wordt een toptex kleed over heen gedaan, een kleed dat regen tegen houdt en wind door laat. De afnemer voor zetmeelaardappelen (ook wel “fabrieksaardappelen”genoemd) is de Avebe.

Bieten

Het bietenareaal bedraagt ongeveer 20ha. De bieten vormen zoals bij veel akkerbouwbedrijven een vast onderdeel van het bouwplan om de vruchtwisseling op het eigen bedrijf te verruimen.

Zaaien

Afhankelijk van de grondsoort wordt er een ras gekozen. De hoofdgrondbewerking wordt uitgevoerd door een spitmachine om een mooi vlak en egaal gemengde bouwvoor (bovenste deel van de grond) achter te laten. Met een extra pakker wordt de grond goed aangedrukt, aangezien de zaadjes niet diep gezaaid worden. De bieten worden gezaaid door een loonwerker.

Bemesting/Gewasbescherming

Bieten worden voorzien van een een basis van dierlijke mest, met als aanvulling dat er vloeibare kunstmest wordt gespoten na het zaaien, als het gewas nog niet boven is.

» Lees meer

Bijkomend voordeel is dat door het gebruik van vloeibare kunstmest het aanwezige onkruid wordt aangepakt. Deze meststof wordt sneller opgenomen door de bieten. Later in het groeistadium wordt naar behoefte met kunstmestkorrels gestrooid. Bieten worden enkele keren gespoten met onze Agrifac HighTechAirPlus als bescherming tegen schimmels en onkruid. Om het middelgebruik zo laag mogelijk te houden wordt er ook geschoffeld en aangeaard.  Dat dient de onkruidbestrijding en het rooiproces.

» Lees minder

Beregening/Gewasverpleging

Afhankelijk van het weer kan er tijdens het groeiseizoen ook beregend worden. De intensiteit hiervan heeft betrekking op het ras, de toestand van de bodem en in welk stadium de plant zich bevindt.

» Lees meer

De suikerbiet is een tweejarige plant. In het eerste jaar blijft de plant vegetatief (zonder bloei en zaadzetting) en gebruikt  zo veel mogelijk energie voor het blad en de wortel (suiker). Normaal gesproken gaat de plant pas in het tweede jaar over van de vegetatieve naar de gene­ratieve fase. Dat is een bloeiwijze met de daaropvolgende productie van zaad. Als gevolg van ongunstige omstandigheden (lage temperatuur, lange kiemperiode) kan een  plant al in het eerste jaar in bloei komen en zaad vormen (schie­ters). Deze zogenoemde schieters worden met behulp van vakantiewerkers verwijderd.

» Lees minder

Oogst

De bieten worden geoogst door een loonwerker, hoofdzakelijk omdat veel andere gewassen in hetzelfde seizoen geoogst moeten worden. Dan moet je soms wat uit handen geven.

Afnemer

De afnemer komt de bieten van het perceel halen met een kraan en vrachtwagens. Dan worden de suikerbieten naar de suikerfabriek gebracht van Cosun Beet Company.

Uien

In 2019 zijn we begonnen met zaaiuien telen om zo een breed bouwplan te krijgen met kijk op een hoger saldo. Om te zien of het past binnen de werkzaamheden hebben we het project op een huiskavel gestart en de meeste werkzaamheden uitbesteed. Als het kan binnen de huidige werkzaamheden kunnen we het integreren binnen ons machinepark.

Zaaien

Afhankelijk van de grondsoort, en of de uien de bewaring in moeten, wordt er een ras gekozen. De hoofdgrondbewerking wordt uitgevoerd door een spitmachine om een mooi vlak en egaal gemengde bouwvoor (bovenste deel van de grond) achter te laten. Met een extra pakker wordt de grond goed aangedrukt, aangezien de zaadjes niet diep gezaaid worden. Dit wordt uitgevoerd door een loonbedrijf.

» Lees meer

De zaaiuien worden op bedden van 1.50m geteeld. Dit gaat in een werkbreedte van 3 bedden tegelijk. Per bed worden 4 rijen gezaaid. Om er voor te zorgen dat de gevoelige kleine wortels niet aangevreten raken wordt er granulaat bijgestrooid om een vitale start te garanderen. Dit kan in het verdere stadium van de plant weer gewasbeschermingsmiddelen besparen.

» Lees minder

Bemesting/Gewasbescherming

Zaaiuien worden voorzien van een een basis van dierlijke mest, met als aanvulling het strooien van kunstmest. Voor opkomst worden de zaaiuien voorzien van een laagje dierlijke mest om zo stuifschade te voorkomen, want zaaiuien zijn in het begin een fragiel plantje.

» Lees meer

Later in het groeistadium wordt naar behoefte met kunstmestkorrels gestrooid. Dit gebeurt met taakkaarten na de langste dag – in juni – waneer de zaaiuien met bolzetting beginnen. Zaaiuien worden in het begin meerdere keren gespoten met onze Agrifac HighTechAirPlus tegen  onkruid, omdat de zaaiuien pas laat in het seizoen het gewas sluiten. Daarna worden ze tegen schimmels en trips beschermd (tripsen zijn kleine, dunne insecten met gerafelde vleugels. Andere vaak gebruikte namen voor tripsen zijn onweers- of donderbeestjes en blaaspotigen).

» Lees minder

Beregening/Gewasverpleging

Afhankelijk van het weer kan er tijdens het groeiseizoen ook beregend worden. Zaaiuien zijn door het kleine en korte wortelgestel erg droogtegevoelig, hiervoor hebben we een Geobas (bodemvochtsensor)  aangeschaft die het monitort.

» Lees meer

GeoBas bodemvochtsensoren meten continu relevante gegevens over de bodem. Bij onze Geobas worden er op basis van drie gegevens, namelijk  neerslag, volumepercentage van het vocht, en de zuigspanning gewerkt. De diepte waarop deze sensoren meten ligt aan het gewas en het bijbehorende wortelgestel. Zo kunnen we onze beregening optimaal inzetten.

Gewasverpleging

Omdat zaaiuien pas laat in het seizoen het gewas sluiten is onkruid een veel voorkomend probleem. Het onkruid wordt, waneer het met gewasbeschermingsmiddelen niet bestreden kan worden, met de hand verwijderd.

» Lees minder

Oogst

Als het loof is gaan liggen (ook wel strijken genoemd) kunnen de zaaiuien afrijpen en worden gerooid. De zaaiuien worden door onze DL1500 aardappelrooier deze word aangepast en voorzien van een andere rooibek zo dat er uien mee geraapt kunne worden.

» Lees meer

De zaaiuien worden in twee fases gerooid. De eerste fase is op zwad gelegd. Het loof wordt opgezogen en afgemaaid. Dan volgt achter de trekker de zwadrooier. Deze pakt de zaaiuien en legt ze boven op een vlak gerolde grond. Dan hebben ze tijd om af te rijpen en op te drogen. Afhankelijk van het weer duurt dit 14 dagen. Dan worden ze met een wagenrooier opgeraapt. Vergeleken met een aardappelrooier is hier een ander voorzetstuk nodig en een aantal kleine aanpassingen. De zaaiuien worden dan met kiepers van het land getransporteerd.

» Lees minder

Afnemer

De vermarketing gebeurt via Agrifirm. Het gaat dan in een pool met andere telers of er word bemiddeld in een contract. Risico’s worden hierdoor verdeeld en geminimaliseerd. De zaaiuien worden met kiepers in een stortbak gekiept en gaan via transportbanden, waar door mensen de laatste ongelijkmatigheden verwijderd worden, de vrachtwagen in. 

Tagetes

De tagetes, ook wel “afrikaantjes” genoemd, worden op ons bedrijf gebruikt om voor de teelt van lelies op natuurlijke wijze de aaltjes te bestrijden. Het areaal varieert naargelang de gereserveerde leliegrond er behoefte aan heeft.  Dit wordt door middel van een bodemmonster bekeken. Ze zijn echter niet tegen alle aaltjessoorten even effectief en worden enkel ingezet voor de bestrijding van wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans). Deze vormen een probleem in de akkerbouw en bloembollenteelt. Ze komen vooral voor op zandgronden en veroorzaken schade aan de gewassen door verlies aan kwaliteit en groeiremmingen.  De aaltjes dringen de wortels van de tagetes binnen en onder invloed van zich daar vormende thiofenen en zuurstofradicalen zullen ze gedood worden.

Zaaien

Het zaaien wordt uitgevoerd door de door ons speciaal daar voor aangepaste graan spit-zaai combinatie. Gezien het zaad lastig te verwerken is hebben we wat extra roerwerken gemaakt om egaal te kunnen zaaien. De hoofdgrondbewerking wordt uitgevoerd door een spit-zaai combimachine om een mooi vlak en egaal gemengde bouwvoor te creëren en te zaaien in één werkgang, zodat de tagetezaadjes direct in vochtige grond geplaatst worden.

Beregening/Gewasverpleging

Hier ligt aan de basis dierlijke mest. Mochten er nog aanvullende meststoffen nodig zijn, dan worden die met de kunstmeststrooier toegevoegd. De gewasbescherming wordt door onze Agrifac HighTechAirPlus een paar keer uitgevoerd om de onkruiddruk te remmen zodat de tagetes het land kunnen afdekken waarna onkruid geen kans meer maakt. Er kan door aanhoudende droogte met het bestaande machinepark beregend worden.

Oogst

De tagetes kunnen voor het zaad geoogst worden, of de bloemen kunnen geoogst worden voor de luteïne, een gele kleurstof. Bij ons worden ze gebruikt als groenbemester na de teelt van gras of graan met als doel het opruimen van schadelijke aaltjes.

Graan

Ons graan is bestemd als gps-ruwvoer (gehele plant silage) voor de koeien. Het wordt geoogst om wille van de eiwitten en de structuur. Graan zit in ons bouwplan vanwege de uitstekende vruchtwisseling. Het graan wordt geoogst als het deeg rijp is – dat zorgt ervoor dat er een kort groeiseizoen nodig is zodat er snel nieuw gras of tagetes ingezaaid kan worden. Deze voordelen betekenen voor ons dat graan een meerwaarde heeft op maïs.

Zaaien

De hoofdgrondbewerking wordt uitgevoerd in eigen beheer met een Imants SX44 spitmachine en een Lemken Solitair 9 zaaimachine. Deze spit-zaai combimachine maakt een mooi vlak en egaal gemengde bouwvoor. En zaaien in één werkgang is efficient en praktisch, omdat het zaad direct in vochtige grond geplaatst wordt.

Gewasverpleging

Hier ligt aan de basis dierlijke mest. Mochten er nog aanvullende meststoffen nodig zijn, dan worden die met de kunstmeststrooier toegevoegd. De gewasbescherming wordt door onze Agrifac HighTechAirPlus uitgevoerd.

Oogst

De gps (gehele plant silage) wordt gehakseld door de loonwerker die het naar het melkveebedrijf vervoert waar het in een sleufsilo geleegd wordt. Het wordt goed ingepakt om het later aan de koeien te kunnen voeren.

Maïs

Het maïsareaal varieert met het jaar.  Voor de koeien gebruiken we ongeveer 8ha, maar dat kan ook aangekocht worden en we telen soms ook maïs voor andere veehouders. Daardoor schommelt de oppervlakte vaak. Een gedeelte wordt gebruikt als ruilmiddel met collega-veehouders om ons bouwplan te verbreden en te intensiveren.

Zaaien

De hoofdgrondbewerking wordt uitgevoerd door een spitmachine om een mooi vlak en egaal gemengde bouwvoor achter te laten voor de loonwerker die de maïs komt zaaien.

Beregening/Gewasverpleging

Hier ligt aan de basis dierlijke mest, en er wordt bij het zaaien een basis kunstmestgift toegevoegd zodat het zaadje direct aan de slag kan met groeien. Mochten er nog aanvullende meststoffen nodig zijn, dan worden die met de kunstmeststrooier toegevoegd. De gewasbescherming wordt door onze Agrifac HighTechAirPlus uitgevoerd. Er kan door aanhoudende droogte met het bestaande machinepark beregent worden.

Oogst

De maïs wordt gehakseld door de loonwerker die het naar het melkveebedrijf vervoert waar het in een sleufsilo geleegd wordt. Het wordt goed ingepakt om het later aan de koeien te kunnen voeren.

Gras

Er is ongeveer 40ha grasland in ons beheer en dit fluctueert elk jaar, afhankelijk van de uitruil met collega-veehouders. Als er hoge opbrengsten gehaald worden in een jaar kan er het jaar daarop minder gras geteeld worden, omdat er dan genoeg voer voor de koeien voorradig is. De meeste percelen gras zijn 2 tot 3 jaar oud. Daarna wordt er gewisseld met andere gewassen. Gras zorgt voor de nodige rust voor de grond en dat is goed voor de structuur. Ook kan onkruid beter worden aangepakt.

Zaaien

Het gras wordt bij ons gezaaid door middel van een hydraulisch aangedreven pneumatische zaaier gemonteerd op een Evers pakker voor een goed aangedrukt zaaibed. Dit wordt in één werkgang gecombineerd met de spitmachine de Imants SX44.

Bemesting/Gewasbescherming

In het voorjaar komt er aan de basis dierlijke mest met als aanvulling dat er vloeibare kunstmest wordt gespoten. Die wordt snel opgenomen en de eerste snede kan dan gaan groeien. Na elke snede wordt er weer dierlijke mest, aangevuld met kunstmest, opgebracht om zo het proces te herhalen. Dat is tijdens een jaar ongeveer 4-5 keer, afhankelijk van de groeiomstandigheden. Bij de laatste snedes gras wordt er geen dierlijke mest meer aangebracht. Dit heeft te maken met de hoeveelheid mest die op een hectare aangebracht mag worden.

Beregening

Afhankelijk van het weer kan er tijdens het groeiseizoen ook beregend worden. Dit wordt vooral gedaan als er door lange droogte een tekort dreigt te ontstaan aan gras voor de koeien.

Oogst

De oogst wordt in eigen beheer uitgevoerd. Eerst maaien we het gras, daarna wordt het geschud zodat het kan drogen. Afhankelijk van het weer wordt er gekeken wanneer het bij elkaar geharkt kan worden. Dan wordt het met de opraapwagen opgehaald en naar de bult, vlakbij de koeienschuur gebracht. De bult wordt goed aangedrukt/verdeeld en afgedekt met plastic zodat we het gras een lange tijd met zo min mogelijk voedingsverlies kunnen bewaren.